Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Ben Serdar, 37 ya??nda, 1.75 boyunda, atletik yap?l? birisiyim ve Samsunda ya??yorum. Kar?mla ayn? ya?tay?z ve aram?z çok iyidir, siki?medi?imiz gün yok gibidir. Kar?m?n da benim gibi memur olmas? nedeniyle, çocuklara bakmak için, bazen bald?z?m? yan?m?za al?r?z, bizde birkaç ay kal?r gider. Bald?z?m kar?mdan 4 ya? büyük (41 ya??nda), esmer, uzun boylu, zay?f, ince belli, hafif geni? kalçal?, dolgun memeleri ve dudaklar? olan, sexy birisi olmas?na ra?men, halen bekard?. Bald?z?ma sürekli, “K?z?m evlen art?k, bak aç?lmadan iade olunanlar?n hesab? a??r oluyormu?!” diyerek tak?l?r?m. Bald?z?m ise bana cevap vermez. Gerçi bald?z?m? isteyenler olurdu, ama anla?t??? erkeklerle dü?üne birkaç hafta veya gün kala evlenme i?leri bozulurdu.

Bald?z?m?n en son evlenme i?i bozulunca yine bize geldi, kay?npederim ile kavga etmi?ler ve bizde bir müddet kalacakt?. Bu seferki geli?inde, bald?z?ma al?c? gözü ile bakt?m. Bald?z?m ya??na göre dipdiriydi, memeleri, kalçalar? ve vücut hatlar? adam? ba?tan ç?kar?yordu. Ve ben bald?z?m? nas?l sikerim hesaplar?na ba?lad?m. Bazen kar?m? sikerken, “Ablan evli olsayd?, ?imdi birkaç kez de ona kayard?m!” diyerek kar?ma tak?l?yordum. Kar?m da, “Sak?n öyle bir?ey yap?p ta Ablam?n hayat?n? karartma!” diye beni tembihliyordu. Bald?z?m ise bizim evde kald??? zamanlar herzamankinden daha rahat giyiniyor, benden bir zarar gelmeyece?ini dü?ündü?ünden, sürekli Frikik veriyor, beni azd?r?yor, kabaran sikime bakarak gülüp geçiyordu.

Bir gün bald?z?mla Lade? oynad?k ve iddiaya girdik, kand?ran en be?endi?i tak?m elbiseyi alacakt?. Bald?z?m beni Lade?lemek için birkaç denemede bulundu, ama kanmad?m. Bir ak?am kar?mla otururken kahve istedim. Gelen kahveyi bald?z?m ikram etti, gömle?inin iki dü?mesi aç?k, memeleri sütyen içerisinde s?k??m?? bir halde görünce, akl?m gitti, oynad???m?z Lade? oyununu unutttum ve kahveyi ald?m. Bald?z hemen, “Lade????!” dedi ve “K?z kocan? kand?rd?m!” diyerek kar?ma tak?ld?. Kar?m da, “Evet kaybettin Sedar! Yar?n gidin ve Ablam?n elbisesini al?n!” dedi. Ben de yenilgiyi kabul ettim ve “Tamam söz, yar?n alal?m!” dedim. Bald?z?m sevinçten havalara girdi tabii.

Ertesi gün, ma?azalardan bald?z?ma elbise bakmak üzere, bald?z?mla evden ayr?ld?k. Çar??ya indik ve birlikte ma?azalar? gezdik. Paras?ndan de?il, ama bald?z?n be?endi?i elbiseleri ben be?enmiyordum. En son girdi?imiz ma?azadaki elbiseler çok güzeldi, ama bu sefer de bald?z bir türlü be?enemiyordu. Bald?z kabinde elbise denerken, reyona bakan bayana, “Bir mü?teriyi kand?ram?yorsunuz, ben sizin patronunuz olsayd?m hemen kovard?m!” dedim. Sat?c? bayan da, “Beyefendi yeter ki siz isteyin, ben satar?m, nas?l bir?eyler olsun?” dedi. “Seksi ve dikkat çekici k?yafetlerden olabilir!” dedim. Bunun üzerine sat?c? bayan bald?z?m? al?p ba?ka bir reyona götürdü. Bald?z?m ordaki elbiselere bakarken, bayan bana, “E?inizin tarz? nas?ld?r?” diye sordu (Bald?z?m? kar?m sand?). Ben de, “Kendisini ikna ederseniz her ?eyi giyer!” dedim.

Bald?z?m bayan?n verdi?i aç?k dekolte elbiselerden birkaç tanesini denedi. Bald?z?m?n vucüdunu ilk kez bu kadar aç?k görüyordum, ç?ld?racak gibiydim. Bald?z?ma, “K?z, çok güzel yak??t?, hangisini istersin?” dedi?imde, bana s?rt dekoltesi olan, memelerinin üstünü aç?kta b?rakan, tek parça bir elbiseyi gösterdi. Bu elbise belden ba?c?kl? idi. Bald?z, “Bunu be?endim, ama pahal?!” dedi. Ben de, “Oras?n? merak etme!” dedim. Bald?z?m kabine girdi?inde, bayana, “?imdi de Sexy birkaç tane de iç çama??r? gösterin!” dedim. Bayan, “Kime?” dedi. “Bana. E?im de?il mi, giyece?i iççama??r?n? da zevkime göre alay?m. Siz ne tavsiye edersiniz?” dedim. Bayan beni bir ba?ka reyona götürdü, raftan bir tak?m iççam???r? ald? ve “Yeni moda Tanga, bayanlar çok tercih ediyor, alt? aç?k.” dedi. ?a??rm??t?m, “Nas?l alt? aç?k?” dedim. Bayan gülerek, “Vajina k?sm? aç?k, istedi?iniz zaman i?inizi görebilecek ?ekilde. Göstereyim mi?” dedi. Ben de, “Gösterin!” dedim. Görünce iyiden tahrik oldum!

Bald?z?m?n vücut ölçülerine göre bir tak?m ?eçtim, ve ayn? tak?mdan kar?ma da ald?m, paketlettim. Bald?z?m kabinden ç?kt?ktan sonra, birlikte bir elbise de kar?ma be?enip, iki ayr? paket yapt?rd?k, hepsini ödedim ve ma?azadan ayr?ld?k. Arabaya gittik. Bald?z?m arkaya binmek isteyince, “Öne gel k?z!” dedim ve öne geldi oturdu. “Güle güle kullan bald?z!” dedim. Bald?z da, “Te?ekkür ederim Eni?kom, ilk kez kad?nl???m? vurgulayan bir ?eyler giyece?im!” dedi. Ben de, “Hadi bakal?m… ?u ana kadar kad?nl???ndan henüz bir?ey göremedim! Eve var?nca art?k Eni?tene küçük bir gösteri yapars?n!” dedim. Bald?z?m utand? k?zard?, yanaklar?mdan öperek tekrar te?ekkür etti ve evin yolunu tuttuk…

Eve vard???m?zda bald?za, “?imdi dene de üzerinde net bir ?ekilde göreyim!” dedim. Bald?z sevinçle, “Tamam!” dedi ve gitti, giydi geldi. Yeni ald???m?z elbise ile bald?z?n vücudu muht?em görünüyordu. Bald?za, “Çantada iç çama??r? da vard?, onu da giydin mi?” dedim. Bald?z utanarak, “Hay?r, giymedim Eni?te!” dedi. “Hadi ozaman giy de bir bakay?m!” diyerek giymesini istedim. Bald?z, “Ama Eni?te ay?p!” dedi. Ben de, “K?z evde kimse yok, bir görsem ne olur ki?” diye ?srar edince, “Peki!” diyerek gitti, giyip geldi. Oturdu?um yerden kalkt?m ve elbisenin öndeki ba??n? çözdüm. Sütyeni transparand? ve memeleri muhte?emdi. A?a??ya bakt???mda bald?z?n am? tra? olmam??t?, s?k??an külodun alt aç?k k?sm?ndan am? ve am?n?n k?llar? d??ar? ta?m??t?. “Arkan? dön!” dedim. Bald?z, “Arkas? yok gibi bir?ey Eni?te, arkas? incecik bir ip, o da k?ç?ma girdi nerdeyse!” diyerek utana k?zara döndü arkas?n?…

Harbiden Tangan?n ipi resmen götüne girmi?ti, “Ulan bac?nla evli olmasam ?imdi ne sikilirdin!” dedim. Bald?z hemen, “Hoop! Eni?kom ileri gitme!” dedi. “Tamam tamam, söz ileri gitmeyecem bald?z!” diyerek, elimi alt k?sm?na att?m ve am?n? s?vazlad?m. Bald?z benden böyle bir?eyi beklemedi?i için irkilince, “K?z hiç elletmedin mi?” dedim. Bald?z, “Ellettim elletmesine de, ama kimse girmedi daha!” dedi. “Ben gireyim mi?” dedim. “Olmaz Eni?te! ?leri gitmek yok!” dedi ve kendini biraz geri çekti. “Tamam tamam, sen bilirsin!” diyerek am?na ellemeye devam ettim. Bald?z, “Yapma Eni?te!” diyordu. Bu arada sikim kaz?k gibi olmu?tu, bald?z? belinden tuttum kendime çektim, sikimi ç?kar?p zorla eline verdim. Sikimi biraz elledikten sonra elini çekti. Bald?z sürekli, “Olmaz! Yapma! Sen benim Eni?temsin!” diyor, kendisini benden kurtarmaya çal???yordu. Bense b?rakm?yor, am?n?n içlerine parma??m? sokuyordum. Bald?z?n am? iyice ?slanm??t?. Di?er elimle de memelerini s?k?p, sütyenin üzerinden biraz emmeye çal??t?m. Bald?z iyice tahrik olmu?tu, tam sikilecek k?vama gelmi?ti, am?ndan s?v?lar? ak?yordu. Birden kendimi toparlay?p çekildim ve bald?z? o halde b?rakt?m, “Giyinebilirsin!” dedim. (Siktirmek istedi?i zaman kendisi yalvars?n diye).

Ak?am kar?m eve gelince, bald?z yeni ald???m?z elbiseyi giydi, kar?ma gösterdik. Kar?m çok be?endi, ayn?s?ndan kendisine de istedi?ini söyledi. Ben de kendisine de ald???m?z? söylemedim, sonra sürpriz yapmak için, “Olmaz ba?ka model olsun!” dedim. O gece bald?z, bac?s?n?n görmedi?i her f?rsatta, yeni elbisesiyle bana de?i?ik de?i?ik pozisyonlarla am?n? gösteriyor, bac?s? mutfa?a geçti?inde ete?ini yukar? çekip am?n? eliyle aç?yor, beni iyice tahrik ediyordu. O gece bald?za bir ?ey yapamadan yatt?m, ama kar?mla sabaha kadar siki?tik. Hem de ne siki?me! Kar?m, “Sana ne oldu bu gece böyle, yoksa Ablam m? seni azd?rd?? Bana bak Serdar, Ablama bir ?ey yapmad?n de?il mi?” dedi. Ben de, “A?k olsun kar?c???m, bana güvenin yok mu?” dedim. “Güveniyorum da, yine de belli olmaz! Ablam o elbiseyle çok Sexy olmu?!” dedi. Ben de sürprizimi yapt?m ve kar?ma da ald???m elbiseyi ve iç çam???r?n? verdim. Kar?m çok sevindi ve hemen ald?klar?m? giydi. Kar?m da çok Sexy olmu?tu. O gece, bir kez de o (am k?sm? aç?k) iç çama??r? üzerindeyken siktim kar?m?.

Bald?za uygulad???m Strateji etkisini göstermeye ba?lam??t?. Bald?z?m art?k her gün bana frikikler veriyor, ama ben oral? olmuyordum. Kar?m?n i?te oldu?u ve benim de izinli oldu?um bir gün evde oturuyordum. Bald?z yan?ma geldi, “Eni?kom sana bir?eyler mi oldu?” dedi. Ben de, “Ne olmu? bana?” dedim. Bald?z da, “?lk gün bu elbisenin içinde beni neredeyse sikecektin, ?imdi t?k yok! Bac?m yatakta seni çok mu yoruyor, yoksa kalkm?yor mu seninki art?k?” dedi. Gülerek, “Ne o bald?z, can?n birden yarak m? çekti? Hani Eni?ten oluyordum, unuttun mu?” dedim. “Unutmad?m Eni?te de, art?k dayanam?yorum!” diyerek kuca??ma oturdu ve sikimi ellemeye ba?lad?. “Dur k?z yapma, azd?rma beni, bac?n öldürür valla beni!” dedim. Ama bald?z ta?aklar?m? s?k?ca avuçlayarak, kula??ma, “?kimizin de kocas? olmak istemezmisin Eni?te? Bac?m? sikti?in gibi beni de siksene!” dedi. “Olur mu k?z? Sikmesine sikerim de, sen bakiresin, sonras? ne olacak?” dedim.

Bald?z da, “Eni?te ya??m 41 olmu?, bundan sonra beni kim al?p da ba??na bela eder? Bu zamana kadar sikilmeden durman?n ?zd?rab?n? bana sor! Art?k daha fazla dayanamayacam, beni sikmeni istiyorum!” diyerek sikimle oynamaya devam etti. Ben naz yapt?kça bald?z?m iyice az?yordu. Aya?a kalkarak, ete?ini beline kadar toplad?, ald???m (am k?sm? aç?k olan) iç çama??r?n? giymi?ti yine. Baca??n?n birini kald?r?p aya??n? koltu?a koyarak, yeni t?ra? etti?i belli olan am?n?, külodun aç?k olan k?sm?ndan bana göstererek, am?n?n içini aç?yor, parmakl?yor ve sikmem için resmen yalvar?yordu. Amac?ma ula?m??t?m art?k ve sikim de kaz?k gibi olmu?tu. Hemen koltuktan kalk?p, yerime bal?z? oturttum, kendim de yere hal?ya, bacaklar?n?n aras?na dizlerimin üzerine çöktüm ve bald?z?n am?n? yalamaya ba?lad?m. Bir elimle de memelerini avuçluyor ve s?k?yordum. Bald?z gözlerini kapatm??, art?k olacaklar? bekliyordu…

Bald?z?n am?n? yalayarak, bald?z? bir posta Orgazm ettikten sonra, yerimden kalkarak fermuar?m? açt?m, sikimi ç?kart?p, “Em!” diyerek bald?z?n a?z?na uzatt?m. Bald?z sikimi tutarak, “Nas?l yapacam bilmiyorum ki Eni?te?” dedi. “Dondurma yalar gibi yalayacaks?n bald?z, a?z?na al?p emeceksin i?te!” dedim. Bald?z sikimin ba??n? yalay?p emmeye ba?lad?. Fakat sadece ba??n? a?z?na al?yordu, hayat?nda hiç sakso çekmedi?i bariz bir ?ekilde belli oluyordu. Çenesinden tutup, “Bald?z a?z?n? biraz daha aç!” deyip sikimi biraz daha soktum a?z?na. Fakat bald?z kusacak gibi oldu ve sikimi a?z?ndan ç?kararak, “Eni?kom a?z?ma s??m?yor i?te, a?z?ma alaca??ma am?ma soksana!” dedi. Ben de, “Merak etme am?na da sokacam, s?ras? var!” diyerek, sikimi bald?z?n a?z?na yeniden verdim ve ensesinden çekerek, a?z?na gidip gelmeye ba?lad?m. Sikim bald?z?n g?rtla??na dayand?kça, bald?z nefes alam?yor, gözlerinden ya?lar, a?z?ndan burnundan salya sümük geliyordu. Birkaç kez daha ç?kar?p sokarak, bald?z?n a?z?na bo?ald?m. Yar?s? direkt midesine f??k?rd?…

Sikimi a?z?ndan çeker çekmez, bald?z elini a?z?na tutarak banyoya ko?tu ve a?z?nda kalanlar? lavaboya tükürdü. Ben de arkas?ndan gittim, bald?z lavaboda elini yüzünü y?karken, ben de du?un süzgeciyle sikimi y?kad?m. Bald?z a?z?n? y?kad?ktan sonra bana kötü kötü bakt? ve sitemkar bir sesle, “Niye yapt?n böyle bir?eyi Eni?te, insan bir haber verir Bo?al?yorum diye!” dedi. Hemen lavabonun önünde duran bald?z?n arkas?na yana?t?m ve ellerimi öne, gö?üslerine att?m. Gö?üslerini ok?ayarak, ensesini öptüm ve “Kusura bakma bald?z, birdaha haber verip öyle bo?al?r?m!” dedim. Bu arada sikimi kalçalar?na iyice bast?r?yordum. Ve çok geçmeden sikim yeniden sertle?mi?ti…

Bald?z?n yönünü kendime çevirerek dudaklar?na yumuldum, öpü?meye ba?lad?k. Okadar ate?li öpü?üyorduk ki, saatlerce öpü?ebilirdik. Fakat lavabonun ta?? bald?z?n belini a?r?tt??? için tekrar salona geçtik. Bald?z? koltu?a oturtup memelerini sütyeninden ç?kard?m. Bald?z?n memeleri ta? gibiydiler, kar?m bald?z?mdan ya?ça daha küçük olmas?na ra?men, kar?m?n memeleri bu kadar sert de?illerdi. Bald?z?n memelerini iyice yalad?m emdim. Bir elimle de am?n? ok?uyor, am?n? götünü parmakl?yordum. Bald?z? yine iyice azd?rm??t?m, “Sik beni art?k Eni?te!” diye k?vranmaya ba?lam??t?. Aya?a kalkarak sikimi a?z?na vermek istedim, ama bald?z a?z?n? açm?yordu. “Bak ?imdi iyi yalaman laz?m ki, am?na rahat girsin, can?n yanmaz!” deyince, bald?z a?z?na ald?, emmeye ve yalamaya ba?lad?. Tam o s?rada kap? çald?! Hemen toparland?k, üstümüzü ba??m?z? düzeltip kap?ya bakt?k. Kar?? kom?unun 22-23 ya?lar?ndaki k?z? gelmi?ti. El i?i örne?i almak istedi?ini söyleyerek içeri girdi ve oturdu. Hep birlikte kahve içtik. K?z sanki inad?na yaparcas?na ak?ama kadar oturdu, ak?am kar?m gelince el i?i örne?ini al?p gitti. Bu k?z? da çok be?eniyordum, ama bald?z?m kadar de?il…

Yani anlayaca??n?z o gün de bald?z? sikemedim. Ertesi gün i?teydim, bald?z?m? arad?m, “Nas?ls?n bald?z, ne yap?yorsunuz?” gibilerinden. Bald?z da, “Eni?te bilgisayara bak?yorum, ama hiç Pornoresim ve film bulam?yorum!” dedi. Ben de, D diskinde sakl? olan Pornofilmlerin yerini söyledim, “Ordaki filmleri izle, yar?n uygular?z!” dedim ve kapatt?m. Ak?am oldu, kar?m çocu?u emzirirken, bald?z? birkaç kez s?k??t?r?p, am?n? ve memelerini elledim. Bald?z, “Eni?kom dayanam?yorum art?k, siki?mek istiyorum!” dedi. “Sabret k?z ba?kas?na deldirme sak?n!” dedim. Bald?z da, “Deldirmek için seni bekliyorum, ama sabr?m kalmad?!” dedi. O gece de bald?z?m? sikemeyi?imin ac?s?n? kar?mdan ç?kar?rcas?na, kar?m? deli gibi iki posta siktim. Kar?m, “Bu günlerde sürekli yapmaya ba?lad?n, noluyor lan?” dedi. “Az?yorum nap?y?m?” dedim. “Aman ba?kas?na gitme, ben çileni çekerim erke?im!” dedi ve uyuduk.

Sabah kar?m? i?e b?rak?rken, ak?ama arkada?lar?mla gezece?imi, eve geç gelece?imi söyledim vadala??p ayr?ld?k. Hemen bald?z? arad?m, “Haz?rlan geliyorum!” dedim ve evin yolunu tuttum. Arabay? arka soka?a, evden uzak bir yere b?rakt?m ve eve gittim. Kap?da ayakkab?lar? ç?kar?p elime ald?m ve içeri girdim. Bald?z?m, “Eni?te odamday?m!” diye seslendi. Odas?na girdi?imde bald?z yatakta ç?r?l ç?plakt?. “Hadi bald?z, o elbiseyi ve külodu giy, seni onun içinde sikece?im!” dedim. Bald?z da, “Üff Eni?te, bir de onlarla vakit kaybetmeyelim, art?k dayanam?yorum!” diyerek yataktan ç?kt? ve hemen beni soydu ve sikime yap??arak, “Filimlerden emmeyi ö?rendim!” diyerek, sikimi emmeye ba?lad?. Gerçekten güzel sakso çekiyordu, ayn? filmlerdeki kar?lar gibi yap?yordu. 10 dakika kadar sakso çekti. Sikimi a?z?n?n derinliklerine al?yor, ç?karken de s?vazl?yor, a?z?n?n salyalar?n? silerek sikimi kurutuyor ve beni iyice tahrik ediyor, sikim sanki darac?k am?n içerisindeymi? gibi hissediyordum…

Art?k sikim k?vam?na gelmi?ti, “Yeter bu kadar!” dedim ve bald?z? yata?a yat?rd?m, üzerine ç?kt?m. Bald?z?n am? da s?r?ls?klam olmu?tu. Am?na yerle?tirmek için sikimi sürtüp sürtüp çekiyordum. Bald?z bir eliyle sikimi yakalad? ve “?unu yerine sok art?k Eni?te!” diyerek, öteki eliyle am?n?n dudaklar?n? iki yana çekti, sikimin ba??n? am?n?n a?z?na dayad?. Yava? yava? am?na girmek için yükleniyordum, fakat am? çok dar oldu?undan sokmakta zorlan?yordum. Zar zor ba??n? biraz sokmu?tum. Am? çok s?k?yd? girmiyordu, iyice zorlamaya ba?lad?m. Bast?rd?kça giriyor, girdikçe bald?z inliyor ve s?zlan?yordu. Biraz?n? daha sokmu?tum ki, am?n?n içi alev alev yan?yordu. Tam sikim k?zl?k zar?na dayan?nca, bald?z birden eliyle beni itekledi ve “Dur Eni?te, ileri gitme!” dedi. “Noldu am?na koyum, vaz m? geçtin?” dedim.

“Evet Eni?te korkuyorum, beni bozmadan vakit geçirsek olmaz m? Eni?tem? Ne olur beni bozma!” dedi. Nas?l sinirlenmi?tim ama! Hay am?na koyay?m! Sikermisin sabaha m? b?rak?rs?n? Mecburen, “Tamam!” dedim ve bu ?ekilde yava? yava? girip ç?k?yor ileri gitmiyordum. Tam da am? sikime al??m??, am? iyice sulanm??, aç?lmaya ba?lam??, sikilecek k?vama gelmi?ti! Yetmiyormu? gibi bir de aram?za yast?k koydu, ileri gitmemem için. Anca belirli bir yere kadar girip ç?k?yordum. Tamam?n? sokturmasa da, art?k iyice h?zlanm??t?m. Bald?z da iki eliyle gö?sümden iterek beni kendinden uzakla?t?rmak istiyordu, bu da beni daha da sinirlendiriyordu. Birden gözüm karard?, aram?zdaki yast??? çekip att?m, “Madem tam anlam?yla siktirmeyecektin, beni neden bu kadar u?ra?t?rd?n Orospu!” dedim ve var gücümle aband?m! Abanmamla sikimin tamam?n?n am?na girmesi, k?zl???n?n bozulmas? ve ciyaklayarak ba??rmas? bir oldu! “Geçmi? olsun bald?z!” diyerek kökledim. Art?k deli gibi gidip geliyordum…

Sikim bald?z?n am?n?n derinliklerine indikçe, bald?z?m kendini s?k?yor, hem a?l?yor hem de sars?la sars?la bo?al?yordu. Bald?z?n am?n? 15-20 dakika siktikten sonra, tam bo?almak üzereyken sikimi d??ar? ç?kard?m, bald?z?n göbe?ine ve memelerine kadar att?rarak bo?ald?m. Bald?z?m?n am?ndan halen hem kan geliyor, hemde am?n?n s?v?lar? d??ar? ak?yordu. Hemen yata??n ba?ucunda duran ka??t mendillerle önce sikimdeki kanlar? sildim, sonra da bald?z?m?n am?ndan akan kanlar? temizledim. Bald?z?m sitemkar bir ?ekilde, “Eni?te neden hepsini soktun, ben öyle negüzel idare edecektim!” dedi ve tekrar a?lamaya ba?lad?. Nedense a?layan kad?nlar beni daha çok sinirlendirir. Hiç bir ?ey söylemeden, du? almak için banyoya gittim. Du?umu ald?m, aynan?n kar??s?nda kurulan?rken bald?z?m geldi. A?lamas? bitmi?, arkamdan bana sar?l?yor, ?irinlik yap?yordu. “Üfff be bald?z git ba??mdan, böyle maymun i?tahl? oldu?unu bilseydim valla sikmezdim!” dedim. “K?zma be Eni?te, iyi ki siktin, sen sikmeseydin kim sikecekti?” dedi. Ben de, “Tamam tamam, hadi du?unu al!” dedim ve üzerime bornozu giyip banyodan ç?kt?m.

Yar?m saate yak?n bald?z banyodan ç?kmay?nca, gidip bakmaya karar verdim. Banyoya girdi?imde bald?z?m küvetin içerisine yatm??, am?n? sudan d??ar? ç?kart?p am?na bak?yor, am?n?n dudaklar?yla oynuyor, elleriyle am?n?n dudaklar?n? aç?p kapat?yor, ?ak ?ak am?na vuruyordu. Bald?z? öyle görünce sikim yeniden kalkm??t?. “Ne oldu k?z, nap?yorsun?” dedim. Bald?z da, “Hiiç, am?mla oynuyorum! ?imdi ben kad?n m? oldum Eni?te?” dedi. “Evet, geç kalm?? bir ?ekilde!” dedim. “Eni?te neolur siki?ti?imizden bac?m?n haberi olmas?n, tamam m?!” diye tembihledikten sonra, “Hamile kalmam de?il mi Eni?te? Am?ma bo?almad?n de?il mi? Am?mdan akan s?v?lar senin de?ildi de?il mi?” dedi. “Hay?r, korkmana gerek yok!” dedim ve ellerinden tutarak küvette aya?a kald?rd?m. Ben de küvete girip, küvetin içine oturdum. Sikimi elimle tutarak, “Arkan? dön ve yava? yava? otur!” dedim. Bald?z saf saf, “Ne olacak, ne yapaca??z?” diyerek arkas?n? döndü. “Ne olaca?? var m?, birdaha sikmek istiyorum!” dedim. Bald?z, “Ama ac?yor halen!” dedi. “Eee, olacak o kadar!” diyerek, kalçalar?ndan tuttum kendime çektim, am?n?n dudaklar?n? ay?r?p, sikimin üstüne oturttum…

Ve küvetin içerisinde tekrar ba?lad?k bald?z?mla siki?meye. Suyun içindeki siki?imiz yar?m saat kadar sürdü. Bald?z? iki kere Orgazm ettikten sonra, ben de bo?almaya yak?n am?ndan ç?kararak a?z?na verdim, “?imdi de yala!” dedim. Bald?z sikimi i?tahl? i?tahl? yalarken, yine haber vermeden a?z?na bo?ald?m. Bald?z tabi hemen kusmaya ba?lad?…

Yine haber vermeden a?z?na bo?ald?m diye, iki gün hiç konu?mad? benimle, taaki am? ka??nmaya ba?lay?ncaya kadar. Ka??nt?s? tutunca kendisi gelerek, “Eni?kom siki?elim mi?” dedi. O günden beri bald?z?m art?k bizle birlikite ya??yor. Evlenmeyi de dü?ünmüyor. Bu arada bald?z?m a?z?na bo?almama da al??t?, art?k ne var ne yok kusmadan tükürmeden yalay?p yutuyor, hepsini midesine indiriyor. Ben de her iki bac?y? da ayn? gün içinde sikmenin zevkini ya??yorum. ?ki Evlilik bu olsa gerek!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Yorum Ekle

E-Mail Adresiniz Yayınlanmayacak. Zorunlu Alanlar *

*