Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Merhaba, tekrardan..
Aradan zaman geçmi?, görü?melerimiz art?k s?kla?m??t?.Gecenin bir vakti bulu?up sevi?ir olmu?tuk.Bir gece yatmak üzereyken twitter’a girdim ve bak?nmaya ba?lad?m. Onun bir yaz?s?n? be?endim. O da benimkini ve sonras?nda özelden mesajla?maya ba?lad?k. Can?m s?k?ld? geliyim mi diye sordum ve biraz nazlansada gel film izliyordum dedi. Hemen giyinip ç?kt?m ona ula?mam 10 dakikam? ald?. Kap?da beni kar??lad? içeri geçtik. Hava so?uk oldu?u için üzerinde bir tayt aya??nda uzun çoraplar vard?. Tam anlam?yla ev k?yafetiydi fakat beni harekete geçirmeye yetmi?ti. Film izlerken dolaptan ?arap ald?m. Bir iki kadeh içtikten sonra ona da uzatt?m, pek istemese de içti. Yava? yava? hareketlerimiz rahatlam?? film modundan ç?km??t?k yine. Bacaklar?n? k?v?rm?? oturuyordu. Benim elim onun bacaklar?n?n üzerinde duruyordu. Yava? yava? elimle ok?amaya ba?lad?m önce. Daha sonra sar?ld?m ve kendime do?ru çektim. S?cac?kt? vucudu.Parfümü çok güzeldi hypnoss gibi bir ?ey kullan?yordu. Derin derin içime çektikten sonra saçlar?yla oynamaya ba?lad?m. Sonra ensesine ufak öpücükler att?m..Onun da ho?una gidiyordu do?al olarak..Birden kendime do?ru çevirdim ve öpmeye ba?lad?m. Kar??l?kl? olarak deli gibi öpü?üyorduk. Birbirimizin dudaklar?n? ?s?r?yorduk..Sonra döndü ve kulaklar?ma yöneldi.Çok seviyordu bunu yapmay?..Herhalde 15 dakka falan sadece öpü?tük,dudaklar?m?z ?i?meye ba?lam??t?..
Üzerini hemen ç?kart?p gö?üslerini emmeye ba?lad?m meme uçlar? sertle?mi?ti iyice..Onun eli pantolonumun üzerindeydi.Sikime ula?maya çal???yordu.Ona yard?m ederek pantolonumun dü?melerini açt?m. Eline al?p ileri geri yapmaya ba?lad?..Ben onla oynad?kça daha sert yap?yordu. Art?k can?m? ac?tmaya ba?lam??t? sikimi çekmesi. Hemen onu yat?r?p tayt?n ç?kard?m..Oldu?u yere yat?r?p am?n? emmeye ba?lad?m..Saçlar?m? ok?uyor s?rt?m? t?rnakl?yor ve kafam? bast?r?yordu. Am? iyice ?slanm??t?..Kalk?p a?z?na verdim..Biraz yalad? ve ?slatt?.S?cac?k a?z?nda gidip gelmek muhte?emdi. ?araptan bir yudum ald?m ve ister misin diye sordum.Evet diyince bir yudum daha ald?m ve onun dudaklar?yla birle?ip a?z?na b?rakt?m ?arab?. Ayn? anda sa? elimle am?n? parmalayarak yava?ça a?a?? indim. Koltu?a uzat?p, birden girdim bacak aras?ndan..Darac?k ve s?cac?kt?. Sabaha kadar orada kalabilirdim. Deli gibi gidip geliyordum. ?nlemeleri muhte?emdi daha da h?zlan?yordum..
Güzel ayaklar? gözüme çarpt?. Aya??n? al?p öpmeye ba?lad?m.Ho?una gitti?ini görünce bu sefer yalamaya ba?lad?m.Yeni yapt???m bir ?eydi ama ho?uma gitmi?ti benimde.. Hem sikiyor hem ayaklar?n? öpüyordum.Yerinden kald?r?p köpek pozisyonuna getirdim..Kafam? aras?na gömüp göt deli?ini yalamaya ba?lad?m ve am?yla oynuyordum..Hemen am?na girdim..Ellerim belinde gidip geliyordum..Haz?r m?s?n diye sordum sadece “h? h?” diyebildi.
Sikim zaten ?slanm??t? ama elime tükürmesini söyledim ve biraz daha ?slatt?m..Götüne do?ru bast?rmaya ba?lad?m. Zaten bundan zevk alan biriydi ama sikim ona göre büyüktü. Birden içine girdim ve ilerlemeye ba?lad?m. Donmu? gibiydi..?yi misin diye sordum.Derin bi nefes al?p devam et dedi. Yava? yava? h?zland?m.Tamam? içindeydi art?k. Bir süre daha vurduktan sonra içinden ç?kt?m. Darac?k am? varken götüyle u?ra?mak çok da onemli de?ildi. Ayn? pozisyonda am?na girdim.Saçlar?n? elime dolad?m ve kafas?n? geriye do?ru çektim. Her seferinde sertçe giriyordum, sikimi rahmine kadar hissediyordu. Art?k gelece?imi anlad?m ve son vuru?lar? tam anlam?yla “vuru?” olarak gerçekle?tirdim. ?çine gelmek üzereyken ç?kt?m ve a?z?na bo?almak istedim. Hay?r dedi..Ayaklar?n? uzatt?. Sikimi ayaklar?n?n aras?na al?p çekmeye ba?lad? ve o s?rada bo?almaya ba?lad?m. Öyle bir bo?ald?m k? ayaklar?nda çok az bi sperm vard? hepsi üzerine f??k?rm??t?..Kendimize geldik, üzerini temizledi ve yatmaya karar verdik..Yata?a ç?r?lç?plak girdik.Sar?ld?k birer sigara içip uyumaya çal??t?k ama uyuyamad?k..Devam? gelecek…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Yorum Ekle

E-Mail Adresiniz Yayınlanmayacak. Zorunlu Alanlar *

*